გრაგნილი და ჩასმა, როგორც მანქანების ერთ-ერთი სერია